Incasso- en Privacy voorwaarden

Incassovoorwaarden


1. Begrippen

1. In deze overeenkomst van opdracht wordt begrepen onder:

a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde MKBinc of de Opdrachtgever.

b. Gebruiker: degene die gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen (onder Gebruiker mede – maar niet uitsluitend – begrepen de Opdrachtgever).

c. MKBinc: de eenmanszaak gevestigd te Arnhem onder het handelsregister onder nummer 66702267.

d. Onoorbaar gedrag: gedrag in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de Overeenkomst (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – gedrag in strijd met de gebruiksregels of wanbetaling) en anderszins onbetamelijk gedrag.

e. Opdrachtgever: de (weder)partij die een Overeenkomst met MKBinc sluit.

f. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, zijnde het geheel van afspraken tussen MKBinc en de Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

g. Toepassingen: alle mogelijke door MKBinc ter beschikking te stellen/gestelde online en offline (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen, diensten en/of producten onder meer bestaande uit (maar niet beperkt tot) het online facturatie- en incassosysteem van MKBinc.

 

2. Algemene bepalingen

1. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van vorderingen en overige diensten en producten ter zake incasso, waaronder debiteurenbeheer en creditmanagement; dit alles in de ruimste zin van het woord.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze Overeenkomst afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover MKBinc deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

3. MKBinc behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, met name indien voortschrijdend inzicht met betrekking tot de door MKBinc gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of nieuwe wet en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Dergelijke verhogingen leiden niet tot ontbinding van deze overeenkomst.

 

3. Incasso opdrachten

1. Een opdracht tot incasso komt tot stand door (digitale) acceptatie door MKBinc. MKBinc kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden en is steeds gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te beëindigen.

2. De ter incasso opgedragen vorderingen zijn openstaand, onbetwist en opeisbaar.

3. Indien de opdrachtgever MKBinc opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever MKBinc in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van MKBinc noodzakelijk en/of nuttig zijn.

Deze machtiging houdt onder meer in:

a. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;

b. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;

c. het ontvangen van gelden;

d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;

e. het (doen) starten van procedure, na akkoord van Opdrachtgever, voor een rechtelijke instantie;

f. het aanvragen van een faillissement.

4. Incasso is gericht op het buitengerechtelijk of, indien nodig, gerechtelijk incasseren van;

1) de hoofdsom of enig deel daarvan,

2) de bedongen of wettelijke buitengerechtelijke incassokosten,

3) de bedongen of wettelijke rente, alsmede de rente over de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten.

5. MKBinc is steeds gerechtigd de incasso buitengerechtelijk voort te zetten, indien er slechts sprake is geweest van gedeeltelijke betaling van een of meer van de hiervoor sub 4 genoemde posten.

6. MKBinc is gerechtigd om, na akkoord van Opdrachtgever, een schikking met de debiteur aan te gaan. Opdrachtgever is in relatie tot de debiteur gebonden aan een aldus tot stand gekomen schikking. Betalingen op basis van deze schikking gelden als bevrijdende betalingen.

7. Stuiting van de verjaring van vorderingen vindt alleen plaats, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen MKBinc met de Opdrachtgever is overeengekomen.

 

4. Verplichtingen opdrachtgever

1. De Opdrachtgever zal bij aanvang van de opdracht alle ter incasso noodzakelijke bescheiden, waaronder (maar niet beperkt tot) de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de debiteur (incl. de eventueel daarbij behorende algemene voorwaarden), facturen, aanmaningen en overige correspondentie, aan MKBinc overdragen. Indien en voor zover de Opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan MKBinc doen toekomen.

2. De Opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan MKBinc met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ondernemen of correspondentie met de debiteur onderhouden.

3. De Opdrachtgever dient MKBinc onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

4. Indien de Opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen, zal hij/zij zich op verzoek van MKBinc inspannen deze aan te leveren volgens de instructies en richtlijnen die verstrekt zijn door MKBinc.

5. De Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door MKBinc aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

6. De Opdrachtgever zal de overgedragen debiteur alleen bij MKBinc onderbrengen en niet bij andere (incasserende) partijen.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

1. MKBinc zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd en aangeboden op basis van een inspanningsverbintenis.

2. Indien een prestatie gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal MKBinc de gebrekkige prestatie binnen redelijke termijn opnieuw en zonder gebreken uitvoeren dan wel herstellen. MKBinc is ook gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het factuurbedrag van de betreffende prestatie voor de tijd van een maand.

3. MKBinc behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met MKBinc nakomt.

4. Indien de Opdrachtgever in surseance, ontbinding, beëindiging of failliet wordt verklaard, is MKBinc gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

 

 

6. Prijzen, betaling en opeisbaarheid

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die door de overheid zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

2. Opschorting van een verbintenis of verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Er geldt een betalingstermijn binnen 14 dagen vanaf factuurdatum.

3. Onverminderd het in dit artikel sub 1, 2 en 8 bepaalde, dient betaling van de aan MKBinc verschuldigde vergoedingen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen de gestelde factuurtermijn. Na ommekomst van deze termijn is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

4. De Opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

5. Indien MKBinc genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de Opdrachtgever aan MKBinc buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimumtarief conform Wet Buitengerechtelijke Incasso Kosten.

6. Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de Opdrachtgever aan MKBinc verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de Opdrachtgever aan MKBinc verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.

7. MKBinc is steeds gerechtigd aan haar verschuldigde vergoedingen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende Opdrachtgever onder zich heeft.

 

7. Tarieven en betaling door de debiteur

1. Er is/zijn geen basisvergoeding of administratiekosten verschuldigd.

2. Als vergoeding voor de dienstverlening van MKBinc voor een buitengerechtelijk incassotraject komt aan MKBinc toe:

1) de buitengerechtelijke incassokosten over het te incasseren bedrag ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag met een minimum berekend overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK);

2) de wettelijke rente overeenkomstig art. 6:119 BW respectievelijk de handelsrente overeenkomstig art. 6:119a BW over het te incasseren bedrag.

3. In het geval van een gerechtelijke procedure is aanvullend voor de dienstverlening van MKBinc verschuldigd:

1) de met de Opdrachtgever op basis van een voorstel van MKBinc overeengekomen vergoeding voor de gerechtelijke fase;

2) de rente over de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten, voor zover toegewezen;

3) de door de deurwaarder of andere door MKBinc voor de executie ingeschakelde derden, bij MKBinc (eventueel) in rekening gebrachte kosten, indien en voor zover deze onverhaalbaar blijken op de debiteur;

4) de door deurwaarder bij MKBinc in rekening gebrachte afwikkelingskosten voor het dossier;

5) alle door MKBinc aangegeven tarieven en of vergoedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

4. Onder geïncasseerd bedrag, waarover de sub 2 bedoelde vergoeding verschuldigd is, wordt mede verstaan:

1) betaling van het te incasseren bedrag of enig deel daarvan aan Opdrachtgever, dan wel een derde ten behoeve van Opdrachtgever;

ii) een tussen Opdrachtgever en debiteur overeengekomen andersoortige tegenprestatie, verrekening, retournering van geleverde goederen en/of het crediteren van enig te incasseren bedrag.

 

5. Iedere betaling door de debiteur aan MKBinc of de door haar ingeschakelde deurwaarder strekt eerst ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten, strekt vervolgens in mindering op de rente over de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten en vervolgens in mindering op de over de hoofdsom verschuldigde (handels) rente en daarna op de hoofdsom.

6. Terstond na enige (deel)betaling/(deel) incasso zoals hiervoor sub 2 en 3 bedoeld, is de vergoeding voor de dienstverlening van MKBinc opeisbaar.

7. Indien er in het buitengerechtelijke incassotraject sprake is van een faillissement of WSNP van de debiteur, of er anderszins sprake is van onverhaalbaarheid van het (verder) te incasseren bedrag, zulks ter uitsluitende beoordeling van MKBinc, dan is de Opdrachtgever geen verdere kosten aan MKBinc verschuldigd.

8. Indien de Opdrachtgever buiten MKBinc om een betalingsregeling met de debiteur aangaat of een schikking treft, de opdracht intrekt, of na in gebrekestelling in zijn geheel niet meer op vragen c.q. berichten van MKBinc reageert, zijn de hiervoor sub 2.1 en 2.2. omschreven vergoedingen terstond en in hun geheel verschuldigd aan MKBinc als ware het te incasseren bedrag volledig betaald.

9. Betalingen door debiteur aan MKBinc worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surséance of faillissement.

10. MKBinc is gerechtigd haar tarieven of vergoedingen op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de Opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen, hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

 

8. Wijzigingen en aanpassingen

1. De Toepassingen van MKBinc zijn continue in ontwikkeling. MKBinc heeft het recht frequent wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de Toepassingen aanbrengen. MKBinc zal de Opdrachtgever hierover inlichten via de website van MKBinc.

2. MKBinc is gerechtigd om de prijzen eenzijdig aan te passen, waarbij de prijswijziging minimaal 40 dagen van tevoren wordt aangekondigd via mail. Deze prijswijzigingen gaan automatisch in.

 

9. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is MKBinc naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MKBinc geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor MKBinc niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

10. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

1. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de gerechtvaardigdheid van de aan MKBinc opgedragen incassovorderingen en de juistheid en de volledigheid van de aan MKBinc verstrekte informatie. MKBinc is niet gehouden de gerechtvaardigdheid van de vordering of de juistheid van aan haar verstrekte informatie te controleren.

 

MKBinc kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen (in en buiten rechte) van niet gerechtvaardigde vorderingen. Evenmin kan MKBinc aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor MKBinc, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van MKBinc of één van haar medewerkers.

 

2. De Opdrachtgever zal MKBinc vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van MKBinc daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet, wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van MKBinc.

3. Iedere aansprakelijkheid van MKBinc is beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van iedere vorm van gevolgschade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet ingeval van niet-of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting, en tot het bedrag van de aan MKBinc toekomende vergoeding voor de betreffende opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding.

4. MKBinc verstuurt alle stukken en bescheiden – waaronder ook bijvoorbeeld originele vonnissen en beschikkingen- per gewone post of digitaal. MKBinc is niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan of zoekraken van stukken en bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.

5. MKBinc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Indien MKBinc door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden MKBinc in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Opdrachtgever gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan MKBinc.

 

12. Levertijden

De door MKBinc eventueel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Opdrachtgever MKBinc derhalve -schriftelijk- in gebreke te stellen.

 

13. Toepasselijk recht en geschillen

1. De Overeenkomst en alle eventuele hieruit voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland, voor zover niet anders door de wet dwingendrechtelijk voorgeschreven.

 

14. Slotbepalingen

Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden, en/of bij het einde van de opdracht, draagt MKBinc de aan haar door of zijdens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken wederom aan de Opdrachtgever over. MKBinc heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat de Opdrachtgever aan al zijn/haar verplichtingen jegens MKBinc, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.

  

Privacy voorwaarden

15. Algemeen

1. Indien Opdrachtgever en MKBinc een separate (bewerkers)overeenkomst sluiten of hebben gesloten met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit deze separate (bewerkers)overeenkomst van toepassing. Bij onverenigbaarheid of strijd met de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de separate (bewerkers)overeenkomst.

2. MKBinc verwerkt binnen de Toepassingen uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens. MKBinc wordt in geen geval aangemerkt als verantwoordelijke in de zijn van de Algemene verordening Gegevensbescherming(AVG) voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor zover er persoonsgegevens door de Opdrachtgever worden verwerkt in het kader van het gebruik van de Toepassingen, kan MKBinc enkel en alleen worden aangemerkt als bewerker van persoonsgegevens.

3. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de AVG.

4. MKBinc waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy voorwaarden plaatsvindt.

5. Indien MKBinc door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden MKBinc te vrijwaren en de Opdrachtgever zal MKBinc alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van MKBinc daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 

16. Duur, beëindiging en bewaartermijnen

1. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing indien Opdrachtgever gebruik maakt van de Toepassingen van MKBinc.

2. Deze privacy voorwaarden gelden zolang MKBinc ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en is niet tussentijds opzegbaar.

3. MKBinc kan afwijken van het in voorgaande bepaalde, voor zover ten aanzien van persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Opdrachtgever nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.

4. De accountgegevens en/of persoonsgegevens die gebruikt worden voor het actueel houden van de volledige accountgegevens mogen door MKBinc minimaal zeven (7) jaar bewaard worden, dan wel langer indien het account nog geactiveerd is. Dit laat onverlet dat MKBinc zich het recht voorbehoud om persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienst naar het oordeel van MKBinc niet langer relevant zijn te verwijderen. Voorts zal MKBinc accountgegevens en/of persoonsgegevens van Opdrachtgever binnen 30 dagen verwijderen indien Opdrachtgever MKBinc hiertoe verzoekt.

5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke administratie- en bewaarplicht van de data en persoonsgegevens die de Opdrachtgever ter beschikking stelt aan MKBinc. De Opdrachtgever dient altijd een eigen kopie (bijv. back-up) van deze data en persoonsgegevens beschikbaar te hebben. MKBinc heeft op dit gebied geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het mogelijke verlies of de onbereikbaarheid hiervan.

6. Voor de Overeenkomst geldt een contractduur van onbepaalde tijd. Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

 

 

 

 

 

17. Onderwerp, type persoonsgegevens en verwerking doeleinden

1. MKBinc zal ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken. MKBinc verwerkt in dit verband in ieder geval de volgende persoonsgegevens van debiteuren en/of klanten van Opdrachtgever:

1). naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, aanhef, debiteuren en factuurgegevens.

2. MKBinc zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor de in lid 3 van dit artikel vastgestelde verwerkingsdoeleinden.

3. MKBinc verwerkt de persoonsgegevens met als doel om:

1. tot betaling van de door Opdrachtgever via MKBinc aangeboden vorderingen te kunnen komen; of

2. op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;

3. een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;

4. teneinde de diensten als overeengekomen tussen Opdrachtgever en MKBinc uit te kunnen voeren.

 

4. De door MKBinc in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkene.

 

18. Uitvoeringverwerking

1. MKBinc is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke hij in het kader van de aangeboden diensten verwerkt onder de in deze privacy voorwaarden genoemde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Opdrachtgever en/of derden is MKBinc uitdrukkelijk niet verantwoordelijk, tenzij deze derde door MKBinc is aangesteld..

2. MKBinc zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van Opdrachtgever en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. MKBinc stelt Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

3. MKBinc zal de persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever gescheiden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt opslaan en verwerken.

4. MKBinc zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op MKBinc rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, zoals Europese Verordeningen en de AVG verwerken.

 

19. Beveiliging persoonsgegevens

1. MKBinc past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging, frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist is. MKBinc zal daarom de veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen voortdurend evalueren en indien nodig verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven voldoen aan haar verplichtingen.

 

 

20. Meldplicht datalekken & monitoring

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal MKBinc Opdrachtgever daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.

2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.

3. Opdrachtgever zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden waaronder de Autoriteit persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten. Het is MKBinc niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover MKBinc daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.

 

21. Geheimhouding

1. Op alle persoonsgegevens die MKBinc van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

2. MKBinc zorgt ervoor dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.

3. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze privacy voorwaarden, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

4. MKBinc is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten van opdrachten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statische of vergelijkende doeleinden.

 

22. Rechten van betrokkenen

1. MKBinc verleent medewerking aan Opdrachtgever om na goedkeuring van en in opdracht van Opdrachtgever:

1. betrokkenen toegang te laten krijgen tot de hun betreffende persoonsgegevens;

2. persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;

3. aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn, indien zij incorrect zijn (of, ingeval Opdrachtgever het er niet mee eens is dat persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te leggen dat de betrokkene zijn/haar persoonsgegevens als incorrect beschouwt).

2. MKBinc verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan Opdrachtgever om de op haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van MKBinc inbegrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 

23. Inschakelen van en delen van persoonsgegevens met derden

1. MKBinc is gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens derden in te schakelen indien:

1) MKBinc dit vooraf schriftelijk heeft aangekondigd; of

2) MKBinc hier toestemming van Opdrachtgever voor heeft gekregen; of

3) indien het inschakelen van Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de opdracht en/of de uitvoering van deze voorwaarden.

 

2. MKBinc draagt ervoor zorg dat de betreffende derde(n) tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor MKBinc in deze privacy voorwaarden.

3. Voor het correct uitvoeren van de diensten, schakelt MKBinc derden in en deelt MKBinc de in opdracht van Opdrachtgever vergaarde persoonsgegevens met in ieder geval (maar niet uitsluitend) deurwaarders, hostingpartners en postverwerkers.

4. Indien de derde die MKBinc wil inschakelen buiten de EER is gevestigd, waarborgt MKBinc, onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5. MKBinc is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde derde(n).

6. In het geval Opdrachtgever MKBinc verzoekt om een specifieke koppeling in een systeem van een derde aan te brengen en MKBinc daarvoor een derde inschakelt, is het bepaalde in dit artikel niet van toepassing en is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit direct dan wel indirect voortvloeit.

7. MKBinc kan tevens persoonsgegevens aan Derden verstrekken op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke macht of in verband met een wettelijke verplichting de gegevens aan een Derde dient te verstrekken

8. Daarnaast kan bedrijfsinformatie gedeeld worden ten behoeve van signaleringssystemen voor zakelijke kredieten.

9. MKBinc kan uw persoonsgegevens uitwisselen met door ons ingeschakelde derden die onze dienstverlening ondersteunen en/of een deel daarvan uitvoeren, zoals print- en maildiensten en juristen.