Incasso voor het mkb

Van behaalde naar betaalde omzet.

Debiteurenbeheer

Uw werkkapitaal en klanttevredenheid eenvoudig verbeteren door samen met ons uw processen te optimaliseren?

Incasso

Ons incassotraject past uw klant. Wij hanteren een rechtvaardig en klantvriendelijk incassotraject.

Bijzonder beheer

Wij onderhouden het contact met de deurwaarder en ontlasten u volledig zodat u zich bezig kunt houden met uw onderneming.

Welkom bij MKBinc

Welkom bij MKBinc. Uw klant is onze zorg. Het inschakelen van een professionele partij voelt soms als een grote stap en wij begrijpen dat de relatie met uw klant belangrijk is. Samen doen we er alles aan om uw klant te behouden. Wij hebben jaren ervaring in uiteenlopende sectoren;

Met onze klant- en resultaatgerichte aanpak leveren wij kwalitatief hoogwaardig maatwerk. Ons concept biedt u als opdrachtgever de mogelijkheid om binnen de wettelijke kaders te bepalen hoe dit maatwerk vorm krijgt. Wij bieden u ondersteuning op verschillende vlakken. Hierbij kunt u kiezen voor debiteurenbeheer, incasso en begeleiding in het gerechtelijke traject. Onze persoonlijke en betrokken werkwijze leidt tot het gewenste resultaat.

Aanbevelingen

Wat onze klanten zeggen

Neem contact op

Gebruik het contactformulier of onderstaand telefoonnummer om met ons in contact te komen.

BEZOEKADRES ALLEEN OP AFSPRAAK.

Onze visie op privacy

Onze visie op privacy
MKBinc

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit privacyreglement? Dan leest u in dit privacyreglement hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door MKBinc als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Huissen aan de Veilingweg 9. Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 026-3035800 of per e-mail via administratie@mkbinc.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account op onze website. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?
Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven of bij het aanmaken van een account op onze website. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u ons daar toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van uw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maak op uw privacy.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan beveiligd is. Indien nodig zal MKBinc deze maatregelen, verscherpen, aanvullen of verbeteren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij persoonsgegevens met derden?
In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij MKBinc een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij MKBinc. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door MKBinc u een e-mail sturen naar MKBinc of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

MKBinc
Inzageverzoek persoonsgegevens
Veilingweg 9
6851 EG Huissen

Klachten toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement
De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. MKBinc kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op mijn website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 29 april 2021

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. MKBinc: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
2. Wederpartij: de opdrachtgever en kan tevens aangemerkt worden als verwerkingsverantwoordelijke in het geval MKBinc wordt aangemerkt als verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
3. Debiteur: schuldenaar van de Wederpartij.
4. Betrokkenen: een natuurlijk persoon van persoonsgegevens worden verwerkt.
5. Partijen: Wederpartij en MKBinc gezamenlijk of als individuele contractspartij.
6. Schriftelijk: per e-mail of per brief.
7. Derde(n): niet zijnde Partij bij de Overeenkomst.
8. Overeenkomst(en): iedere Schriftelijke vastgelegde wilsovereenstemming MKBinc en Wederpartij gericht op de levering van diensten. Mogelijk inhoudende een duurovereenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van MKBinc
Naam bedrijf: MKBinc
Straatnaam en nummer: Veilingweg 9
Postcode en vestigingsplaats: 6851 EG Huissen
Telefoonnummer: 026-3035800 KvK nummer: 66702267

Artikel 3 – Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van MKBinc en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen MKBinc en Wederpartij.
2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
6. MKBinc kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
7. Wederpartij dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en verwerking van persoonsgegevens van in ieder geval de Algemene verordening Gegevensbescherming. Daarnaast is de Wederpartij zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke administratie- en bewaarplicht.
8. MKBinc is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als MKBinc gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden MKBinc niet. 3. Het herroepingsrecht van de Wederpartij is niet van toepassing.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt gekwalificeerd als Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
2. Partijen benadrukken hiermee expliciet dat zij niet beogen om een arbeidsovereenkomst, artikel 7:610 e.v. BW, of een uitzendovereenkomst, artikel 7:690 e.v. BW overeen te komen.
3. De opdrachtgever is de Wederpartij, de opdrachtnemer is MKBinc.
4. De Wederpartij is zich ervan bewust dat MKBinc mogelijk ook als opdrachtnemer voor Derden opdrachten uitvoert.
5. Wederpartij en MKBinc gedragen zich als goed opdrachtgever en goed opdrachtnemer overeenkomstig de regeling van Titel 7 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek 7.
6. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
7. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
8. MKBinc behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien MKBinc weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
9. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
10. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MKBinc onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
11. Een Overeenkomst tussen MKBinc en de Wederpartij kan bestaan uit: a. Debiteurenbeheer b. Incasso c. Bijzonder beheer

Artikel 6 – Duur en beëindiging Overeenkomst inhoudende Debiteurenbeheer
1. Een Overeenkomst kan worden gesloten voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd heeft in beginsel een looptijd van maximaal 3 (drie) maanden. Na afloop hiervan, wordt het van rechtswege verlengd voor onbepaalde tijd.
2. De opzegging dient te geschieden, met de inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand, tegen het einde van de maand. In geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd met maximaal 3 (drie) maanden, kan niet tussentijds worden opgezegd.
3. In geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met meer dan 3 (drie) maanden geldt dat opzegging van een Overeenkomst Schriftelijk geschiedt en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand indien de Overeenkomst binnen het eerste loopjaar van de Overeenkomst wordt opgezegd. In het tweede loopjaar van de Overeenkomst moet een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden in acht worden genomen. Vanaf het derde loopjaar van de Overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn 6 (zes) maanden.
4. In geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd met meer dan 3 (drie) maanden, kan de Wederpartij niet in de eerste 3 (drie) maanden de Overeenkomst opzeggen.
5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Wederpartij, heeft MKBinc het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijke verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan MKBinc toe te rekenen zijn. Daarnaast is de Wederpartij in ieder geval gehouden om de tot dan toe verrichte diensten uit te betalen.
6. MKBinc is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen. Dit geldt ongeacht of de Overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand. 7. MKBinc kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds opzeggen indien: a. De Wederpartij bepalingen van de algemene voorwaarden, de Overeenkomst of andere reglementen schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; b. De Wederpartij zich onrechtmatig heeft gedragen jegens MKBinc of jegens een Derden.
8. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft MKBinc het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
9. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft MKBinc recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 7 – Beëindiging Overeenkomst inhoudende Incasso
1. De opdracht tot incasso eindigt indien er sprake van volledige betaling door de Debiteur of wanneer MKBinc het besluit neemt de opdracht te beëindigen. Er is sprake van betaling door de Debiteur wanneer de Debiteur de vordering, de kosten en de rente aan MKBinc dan wel rechtstreeks aan Wederpartij heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de Debiteur tegenover Wederpartij op zich genomen tegenprestatie, alle door Wederpartij of anderszins geïncasseerde bedragen, een compensatie van de vordering, een creditering, een verrekening, dan wel een retournering van door Wederpartij aan de Debiteur geleverde prestaties, waarbij de waarde van deze goederen naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld. Wederpartij dient MKBinc per omgaande Schriftelijk in kennis te stellen dat de Debiteur betaald heeft, indien rechtstreeks aan Wederpartij is betaald. Over de betalingen wordt commissie in rekening gebracht.
2. MKBinc is gerechtigd voortijdig haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder (buiten)gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de Debiteur de vordering op juridische gronden betwist.
3. Indien Wederpartij een incasso-opdracht intrekt buiten het MKBinc om; een betalingsregeling treft met de Debiteur; of met de Debiteur een schikking treft; het MKBinc zonder enig bericht laat; de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is het MKBinc niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% commissie en overige kosten – waaronder alle verschuldigde kosten van Derden, zoals buitendienst, leges, proces- en executiekosten – in rekening te brengen.
4. MKBinc heeft het recht om een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigingen, zonder opgaaf van reden.
5. Indien de gemaakte kosten niet op debiteur verhaald kunnen worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij Wederpartij, tenzij hiervan Schriftelijk afgeweken is.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. MKBinc is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van MKBinc voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid MKBinc.
2. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering van MKBinc uitkeert.
3. Indien MKBinc toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van MKBinc beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.
5. Onder directe schade wordt verstaan: a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van MKBinc aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden; b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade in de zin van deze voorwaarden.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij MKBinc meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MKBinc vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
7. MKBinc is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
8. MKBinc is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MKBinc is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9. MKBinc kan enkel worden aangemerkt als verwerker van persoonsgegevens. MKBinc doet dit in opdracht van Wederpartij en kan hiermee in geen geval aangemerkt worden als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van de persoonsgegevens. In dit kader vrijwaart de Wederpartij MKBinc in ieder geval voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
10. De Wederpartij is als verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door verwerking die inbreuk maakt op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). MKBinc kan als verwerker slechts aansprakelijk zijn voor schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van deze verordening of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.
11. Wederpartij vrijwaart MKBinc in het algemeen voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Artikel 9 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van MKBinc in de nakoming van enige verplichting jegens Consument niet aan MKBinc kan worden toegerekend in geval van een van de wil van MKBinc onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Consument kan worden verlangd.
2. Onder overmacht aan de zijde van MKBinc wordt in ieder geval gerekend omstandigheden die nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken, beperkingen van overheidswege en gevolgen van pandemieën of epidemieën waaronder maar niet beperkt tot COVID-19. Voorts is sprake van overmacht bij alle overige oorzaken, welke buiten de schuld of de risicosfeer van MKBinc ontstaan.
3. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan MKBinc niet aan zijn verplichtingen jegens de Consument kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang MKBinc niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. MKBinc is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als MKBinc als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 10 – Honorarium/Prijzen
1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
2. MKBinc behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. MKBinc behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht MKBinc niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 11 – Betaling en facturering
1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MKBinc te melden.
3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door MKBinc gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is MKBinc gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van MKBinc op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens MKBinc direct opeisbaar.
5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12 – Klachten
1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij MKBinc terzake heeft geprotesteerd.
2. De Wederpartij dient MKBinc in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan MKBinc is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Artikel 13 – Overdracht
1. Rechten van een Partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere Partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.

Artikel 14 – Meerwerk
1. Indien MKBinc op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MKBinc. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal MKBinc Wederpartij altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 15 – Verwerking persoonsgegevens.
1. Mocht MKBinc aangemerkt worden als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan kwalificeren de artikelen 15 tot en met 20 van deze algemene voorwaarden als afspraken die gemaakt moeten worden conform artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2. MKBinc zal ten behoeve van de Wederpartij persoonsgegevens verwerken. MKBinc verwerkt in de geval in ieder geval de persoonsgegevens van debiteuren/klanten van wederpartij: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, aanhef, debiteuren en factuurgegevens.
3. MKBinc verwerkt persoonsgegevens van Derden ten uitvoer van de Overeenkomst met de Wederpartij met als doel om: a. tot betaling van de door Wederpartij via MKBinc aangeboden vorderingen te kunnen komen; of b. op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld; c. een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij Betrokkenen; d. teneinde de diensten als overeengekomen tussen Wederpartij en MKBinc uit te kunnen voeren
4. Dergelijke gegevens vallen nimmer onder het eigendom van MKBinc. Gegevens die de Wederpartij verstrekt met bovenstaand doel, blijven eigendom van de Wederpartij.

Artikel 16 – Uitvoeringsverwerking
1. MKBinc is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke hij in het kader van de aangeboden diensten verwerkt onder de in deze privacy voorwaarden genoemde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Wederpartij en/of Derden is MKBinc uitdrukkelijk niet verantwoordelijk, tenzij deze Derde door MKBinc is aangesteld.
2. MKBinc zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft gekregen van Wederpartij en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. MKBinc stelt Wederpartij onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na Schriftelijke toestemming van Wederpartij.
3. MKBinc zal de persoonsgegevens betreffende Wederpartij gescheiden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens Derden verwerkt opslaan en verwerken.
4. MKBinc zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op MKBinc rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, zoals Europese Verordeningen en de AVG verwerken.

Artikel 17 – Beveiliging
1. MKBinc past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging, frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist is. MKBinc zal daarom de veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen voortdurend evalueren en indien nodig verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven voldoen aan haar verplichtingen.

Artikel 18 – Meldplicht
1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal MKBinc Wederpartij daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.
2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
3. Wederpartij zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, Betrokkenen en andere Derden waaronder de Autoriteit persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten. Het is MKBinc niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan Betrokkenen of andere Derden, behoudens voor zover MKBinc daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Wederpartij.

Artikel 19 – Rechten van Betrokkenen
1. MKBinc verleent medewerking aan Wederpartij om na goedkeuring van en in opdracht van Wederpartij: a. Betrokkenen toegang te laten krijgen tot de hun betreffende persoonsgegevens; b. persoonsgegevens van Betrokkenen te verwijderen of te corrigeren; c. aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn, indien zij incorrect zijn (of, ingeval Wederpartij het er niet mee eens is dat persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te leggen dat de Betrokkene zijn/haar persoonsgegevens als incorrect beschouwt).
2. MKBinc verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan Wederpartij om de op haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Wederpartij. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van MKBinc inbegrepen en komen volledig voor rekening van Wederpartij.

Artikel 20 – Inschakelen derden
1. MKBinc is gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens Derden in te schakelen indien: a. MKBinc dit vooraf Schriftelijk heeft aangekondigd; of b. MKBinc hier toestemming van Wederpartij voor heeft gekregen; of c. indien het inschakelen van Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de opdracht en/of de uitvoering van deze voorwaarden.
2. MKBinc draagt ervoor zorg dat de betreffende Derde(n) tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor MKBinc in deze privacy voorwaarden.
3. Voor het correct uitvoeren van de Diensten, schakelt MKBinc Derden in en deelt MKBinc de in opdracht van Wederpartij vergaarde persoonsgegevens met in ieder geval (maar niet uitsluitend) deurwaarders, hostingpartners en postverwerkers.
4. Indien de Derde die MKBinc wil inschakelen buiten de EER is gevestigd, waarborgt MKBinc, onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
5. MKBinc is jegens Wederpartij verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde Derde(n).
6. In het geval Wederpartij MKBinc verzoekt om een specifieke koppeling in een systeem van een Derde aan te brengen en MKBinc daarvoor een Derde inschakelt, is het bepaalde in dit artikel niet van toepassing en is Wederpartij volledig aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit direct dan wel indirect voortvloeit.
7. MKBinc kan tevens persoonsgegevens aan Derden verstrekken op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke macht of in verband met een wettelijke verplichting de gegevens aan een Derde dient te verstrekken
8. Daarnaast kan bedrijfsinformatie gedeeld worden ten behoeve van signaleringssystemen voor zakelijke kredieten.
9. MKBinc kan uw persoonsgegevens uitwisselen met door ons ingeschakelde Derden die onze dienstverlening ondersteunen en/of een deel daarvan uitvoeren, zoals print- en maildiensten en juristen

Artikel 21 – Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door MKBinc verleende diensten rusten bij MKBinc. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de nietexclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
2. De door MKBinc verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door MKBinc is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met MKBinc.
3. MKBinc behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
5. MKBinc heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
6. Wederpartij vrijwaart MKBinc voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
7. Indien MKBinc auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret, dan geeft Wederpartij MKBinc toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij.
8. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van MKBinc op schadevergoeding.

Artikel 22 – Geheimhouding
1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van MKBinc heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de MKBinc is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van MKBinc een direct opeisbare boete van 20000 (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van MKBinc, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 – Exclusiviteit
1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan MKBinc het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 24 – Verrekening en opschorting
1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten.

Artikel 25 – Toepasselijk recht
1. Op overeenkomsten tussen MKBinc en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en MKBinc zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MKBinc gevestigd is.

Artikel 26 – Survival
1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 15 (Verwerking persoonsgegevens), artikel 21 (Intellectueel eigendom), artikel 22 (Geheimhouding), artikel 25 (Toepasselijk recht), artikel 8 (Aansprakelijkheid), deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 27 – Wijziging of aanvulling

1. MKBinc is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal MKBinc Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

Aanmaning Ontvangen?

U heeft een aanmaning ontvangen van MKBinc? Wij adviseren u om direct actie te ondernemen. Hiermee voorkomt u meer kosten en bovenal voorkomt u beschadiging van uw relatie met uw leverancier. Neem contact met ons op om samen aan een oplossing te werken. 

Bel 026-3035800 (bereikbaar tijdens kantooruren).

Vindt u ons schrijven niet terecht en heeft u dit niet eerder schriftelijk geuit? 

In dit geval verzoeken wij u uw verweer schriftelijk of per email bij ons in te dienen. Dit kan via incasso@MKBinc.nl onder vermelding van uw dossiernummer. Dit nummer treft u rechts boven in het schrijven dat u van ons ontvangen heeft. Zorg dat u in heldere bewoording omschrijft waarom u van mening bent dat u niet hoeft te betalen.

De vordering niet ineens voldoen?

Samen met onze opdrachtgever kunnen wij met u tot een betalingsregeling komen. Deze is afhankelijk van het openstaande bedrag en geldt alleen indien de opdrachtgever akkoord is. Na onze schriftelijke bevestiging dient u zorg te dragen voor nakoming van deze regeling. Het niet nakomen van deze regeling leidt tot direct opeisbaarheid van de totale vordering.